Menu Zamknij

Czas na nowe komisje!

Nowoczesne miasto potrzebuje odpowiedniego podejścia do wyzwań, które stawia przed nami rzeczywistość. Jednym z narzędzi do realizacji tego celu na arenie Rady Miasta są komisje. W naszym przekonaniu w obecnej chwili mamy w Poznaniu dwa podstawowe problemy: pierwszy – zbyt mała liczba komisji, drugi: brak przejrzystego podziału obszarów tematycznych, którymi powinny się zajmować. Nie zdaje egzaminu łączenie olbrzymich zagadnień transportu z polityką mieszkaniową, zbyt mało uwagi poświęca się kwestiom bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zmian klimatycznych, turystyki oraz sprawom rad osiedli. Zdarza się, że posiedzenia komisji trwają ponad 4 godziny, a i tak nie udaje się omówić wszystkich zaplanowanych zagadnień z pożądaną starannością. Uważamy, że ten stan należy zmienić poprzez stworzenie dodatkowych dwóch komisji stałych, których powstanie uporządkuje ważne zagadnienia. Ponadto warto uszeregować kilka innych obszarów tematycznych w istniejących strukturach.

Należy rozdzielić Komisję Transportu i Polityki Mieszkaniowej na:
– Komisję Transportu, która powinna zająć się sprawami stricte transportowymi, rozumianymi również w kontekście aglomeracji oraz regionu (kolej aglomeracyjna, sprawy dworca kolejowego Poznań Główny),
– oraz Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.
Obie tematyki są niezmiernie rozwojowe, dochodzą nowe zagadnienia, szczególnie w obszarze transportu, rozumianego coraz bardziej w szerszym kontekście mobilności. Łączenie transportu i mieszkalnictwa w jedną komisję nie zdaje egzaminu.

Ponadto trzeba rozdzielić Komisję Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na:
– Komisję Samorządową z wiodącym tematem spraw osiedli,
– oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Plan pracy komisji na 2021 zakłada około 30 obszernych tematów. Do tego dochodzą sprawy stałe, takie jak omawianie projektów uchwał czy sprawy bieżące. Biorąc pod uwagę, że komisja zbierze się w ciągu roku około 17 razy, już na sam początek mamy konflikt: po dwa ogromne zagadnienia + uchwały i sprawy bieżące na jedno spotkanie. Nie ma możliwości porządnego potraktowania tematów przy takim przeładowaniu tematycznym…

By wzmocnić turystykę należy ją przenieść do bliższej tej tematyce Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych, zamieniając ją w Komisję Promocji Miasta i Turystyki. Pozwoli to na synergię zagadnień promocji i turystyki. Jednocześnie da możliwość Komisji Kultury Fizycznej zajęcia się tylko sprawami sportu. Może to mieć wybitne znaczenie w dobie walki z konsekwencjami pandemii koronawirusa (spadek aktywności fizycznej społeczeństwa, konieczne będą działania promujące sport, zarówno ten wyczynowy jak i amatorski).

Z kolei przeniesienie gospodarki komunalnej do Komisji Polityki Mieszkaniowej pozwoli na uporządkowanie tematów oraz skupienie się na problemach zmian klimatycznych i ochrony środowiska, retencji czy walki ze smogiem w ramach Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni.

Co istotne postulujemy także utworzenie Komisji ds. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego celem kompleksowego spojrzenia na współczesne wyzwania urbanistyczne, środowiskowe, infrastrukturalne i społeczne, by wypracować jak najlepszy dokument dla polityki przestrzennej Miasta. Uważamy że trzeba tej tematyce poświęcić dużą ilość czasu, dlatego komisja jej poświęcona jest koniecznością.

Warto zaznaczyć, że dodatkowe komisje nie oznaczają jakiegoś drastycznego wzrostu kosztów, a jedynie oznaczają więcej pracy dla radnych. W naszej opinii taki wysiłek jest potrzebny, ponieważ do rozwiązania jest dużo problemów.

Krótkie podsumowanie zmian:

  • Podział Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na: Komisję Samorządową oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  • Podział Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej na Komisję Transportu oraz Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej (tutaj dodajemy gospodarkę komunalną przeniesioną z Komisji Ochrony Środowiska)
  • Turystykę przenieść do Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych (nadać nową nazwę rozszerzenia na: „i Turystyki”)
  • Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zmienić na Komisję Ochrony Środowiska i Zieleni

Fot. O potrzebie zmian w strukturze komisji rozmawialiśmy również z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem na spotkaniu w dniu 14 stycznia br.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com